AirBaltic keleivių ir bagažo gabenimo taisyklės

Šios vežimo taisyklės nustato Jūsų ir airBaltic – keleivio ir vežėjo – santykį įvairiais atžvilgiais, susijusiais su Jūsų vežimu lėktuvu pagal bilietą, kuriame konkrečiam skrydžiui ar skrydžio atkarpai nurodytas airBaltic oro linijų bendrovės kodas.

airBaltic lėktuvas skrenda

airBaltic lėktuvas skrenda

Jūsų teisės ir pareigos mūsų atžvilgiu ir atvirkščiai nusakytos šiose vežimo taisyklėse. Rekomenduojame atidžiai perskaityti vežimo taisykles, nes kartu su visais kitais klausimais jos nustato įvairius Jus liečiančius apribojimus, pavyzdžiui, mūsų atsakomybės ribas Jūsų arba Jūsų bagažo pažeidimo ar pavėluoto pristatymo atveju. Jeigu mūsų atsakomybės ribos netenkina Jūsų reikmių, rekomenduojame papildomai įsigyti kelioninį draudimą.

Šios vežimo taisyklės gali būti keičiamos be išankstinio perspėjimo. Bet kuriuo metu galioja paskutinioji paskelbta versija.

1 straipsnis — TAISYKLĖSE NAUDOJAMŲ TERMINŲ SAVOKOS

Šiose taisyklėse naudojami terminai ir frazės turi šias reikšmes:

„Mes“, „mūsų“, „mums“, „mus“ ir „mumis“ – airBaltic Corporation AS.

„Jūs“, „Jūsų“, „Jums“, „Jus“ ir „Jumis“ – bet kuris asmuo, išskyrus įgulos narius, vežamas lėktuvu pagal bilietą. (Žiūrėti taip pat „keleivio” apibrėžimą.)

„NUMATYTOS SUSTOJIMO VIETOS“ – vietos, išskyrus išvykimo ir paskirties punktus, nurodytos biliete ar mūsų tvarkaraščiuose kaip suplanuotos Jūsų maršruto sustojimo vietos.

„ORO LINIJŲ BENDROVĖS KODAS“ – dviejų raidžių ar trijų skaičių kodas, identifikuojantis  konkretų oro transporto vežėją.

„ĮGALIOTASIS ATSTOVAS“ – pardavimų keleiviams agentas, kuriam mes esame suteikę teisę atstovauti mus parduodant mūsų transportavimo paslaugas.

„BAGAŽAS“ – Jūsų asmeninai daiktai, vežami Jūsų kelionėje. Jeigu nenurodyta kitaip, bagažą sudaro registruotas ir neregistruotas bagažas.

„BAGAŽO KVITAS“ – bilieto dalys, kurios susijusios su Jūsų registruoto bagažo vežimu.

„BAGAŽO IDENTIFIKAVIMO KORTELĖ“ – dokumentas, išduotas specialiai registruoto bagažo identifikavimui.

„VEŽIMAS“ – keleivių ir / arba bagažo vežimas oru.

„VEŽĖJAS“ – oro transporto vežėjas, neskaitant mūsų pačių, kurio oro linijų bendrovės kodas išspausdintas Jūsų biliete arba jungiamajame biliete.

„REGISTRUOTAS BAGAŽAS“ – bagažas, kurį mes priimame iš Jūsų vežimui ir kuriam išduodame bagažo kvitą.

„REGISTRACIJOS TERMINAS“ – oro linijų nustatytas terminas, iki kurio turite būti baigęs registravimo formalumus ir gavęs įsodinimo taloną.

„BENDRAS KODAS“ – vieno vežėjo vykdomi skrydžiai, į kuriuos vietas siūlo kitas vežėjas, naudodamas savo oro linijų bendrovės kodą arba bendrą su vykdančios skrydį oro linijų bendrovės kodą.

„SUTARTIES SĄLYGOS“ – sąlygos, išdėstytos ar pateiktos kartu su Jūsų bilietu ar užsakymo patvirtinimu/ kvitu ir taip įvardintos, taip pat nuoroda prijungiančios šias vežimo taisykles bei pastabas.

„JUNGIAMASIS BILIETAS“ – bilietas, išduotas Jums kartu su kitu bilietu ir drauge su juo sudarantis vieną bendrą vežimo sutartį.

„KONVENCIJA“ – tarptautiniai normatyviniai aktai, prie kurių Lietuva yra prisijungusi.

„KUPONAS“ – popierinis arba elektroninis skrydžio kuponas, suteikiantis teisę jame įvardintam keleiviui keliauti konkrečiu skrydžiu, nurodytu kupone.

„ŽALA“ – keleivio mirtis, sužeidimas ar kūno sužalojimas, dalinis arba pilnas praradimas, vagystė ar kitokia žala, patirta aplinkybėmis, susijusiomis su mūsų vykdomu pervežimu ar kitomis atliekamomis paslaugomis.

„DIENOS“ – kalendorinės dienos, įskaitant visas septynias savaitės dienas; pranešimo atveju diena, kurią buvo išsiųstas pranešimas, nėra skaičiuojama; nustatant bilieto galiojimo terminą bilieto išdavimo ar skrydžio pradžios diena neskaičiuojama.

„ELEKTRONINIS KUPONAS“ – elektroninis skrydžio kuponas ar kitas galiojantis dokumentas, esantis mūsų duomenų bazėje.

„ELEKTRONINIS BILIETAS“ – mūsų arba mūsų vardu išduotas užsakymo patvirtinimas/ kvitas, elektroniniai kuponai ir, tam tikrais atvejais, įsodinimo dokumentas.

„SKRYDŽIO KUPONAS“ – bilieto dalis su užrašu „GOOD FOR PASSAGE“ arba elektroninio bilieto atveju elektroninis kuponas, kuriuose nurodytos konkrečios vietos, iš kurių ir į kurias Jūs vykstate.

„NENUGALIMA JĖGA“ (FORCE MAJEURE) – ypatingos aplinkybės, kurių nebuvo įmanoma numatyti ar išvengti, ir kurių pasekmių nebūtų išvengta, net jeigu būtų imtasi visų pagrįstų priemonių.

„ARTIMIAUSI GIMINĖS“ – Jūsų sutuoktinis arba asmuo, su kuriuo Jūs gyvenate, tėvai, vaikai, seserys ir broliai, seneliai, anūkai, uošviai, uošvės, šešurai,  anytos, svainiai, svainės, žentai ir marčios.

„UŽSAKYMO PATVIRTINIMAS / KVITAS“ – dokumentas ar dokumentai, kuriuos mes išduodame keleiviams, keliaujantiems su elektroniniais bilietais, kuriuose nurodyti keleivio vardas ir pavardė, skrydžio informacija ir pastabos.

„PASTABA DĖL SUTARTIES SĄLYGŲ, PRIJUNGTŲ NUORODA“ – sąlygos ir nuostatos, kurios nėra išvardintos ar pridėtos prie Jūsų bilieto ar kelionės kvito ir yra taip įvardintos, taip pat nuoroda prijungiančios šias vežimo taisykles bei pastabas.

„MŪSŲ NUOSTATOS“ – mūsų nuostatos ir taisyklės, apimančios procedūras ir standartus bei  papildančios šias taisykles, kurios nusako keleivių ir / arba bagažo vežimo tvarką bei apima galiojančius tarifus.

„KELEIVIS“ – bet kuris asmuo, išskyrus įgulos narius, kurį vežame lėktuvu pagal bilietą. (Žiūrėti taip pat „Jūs“, „Jūsų“, „Jums“, „Jus“ ir „Jumis“ apibrėžimą.)

„KELEIVIO KUPONAS“ arba „KELEIVIO KVITAS“ – taip pažymėta mūsų arba mūsų vardu išduota bilieto dalis, kuri iki kelionės pabaigos išlieka Jums ir kurią turėtumėte išsaugoti.
„SST“ – „specialioji skolinimosi teisė“, Tarptautinio valiutos fondo nustatytas atsiskaitymo vienetas.

„SUSTOJIMAS“ – Jūsų kelionės metu numatytas sustojimas pakeliui tarp Jūsų išvykimo ir paskirties punktų.

„TARIFAS“ – paskelbtos kainos bei priedai, ir/ arba su jais susijusios oro linijų vežimo taisyklės, tam tikrais atvejais patvirtinti atitinkamų institucijų.

„BILIETAS“ – dokumentas pavadintas „Keleivio bilietas ir bagažo kvitas“ arba elektroninis bilietas, išduotas mūsų arba mūsų vardu ir kuris susideda iš vežimo taisyklių, pastabų ir pridėtų kuponų.

„NEREGISTRUOTAS BAGAŽAS“ – tas Jūsų bagažas, kurio nepridavėte įregistruoti.

„KELIONĖS PAKETAS” yra iš anksto už bendrą kainą parengtas ir parduodamas arba siūlomas įsigyti ne mažiau kaip dviejų toliau minimų paslaugų – skrydžio, apgyvendinimo, automobilio nuomos, automobilio parkavimo oro uoste ir oro uosto ekspreso (autobuso) – rinkinys, kai paslaugų suteikimo trukmė yra daugiau nei 24 valandos arba yra įtraukta nakvynė.

2 STRAIPSNIS — PRITAIKYMAS

2.1 BENDROSIOS NUOSTATOS

Jeigu 2.2, 2.4 ir 2.5 punktuose nenurodyta kitaip, mūsų keleivių ir bagažo vežimo taisyklės taikomos tik tiems skrydžiams arba skrydžių atkarpoms, kurioms nurodytas mūsų oro linijų bendrovės kodas bilieto vežėjo langelyje.

2.2 UŽSAKOMIEJI SKRYDŽIAI

Jeigu vežimas atliekamas pagal užsakomojo skrydžio sutartį, šios vežimo taisyklės taikomos tik tiek, kiek jos minimos ar į jas nurodoma užsakomojo skrydžio sutartyje ar biliete.

2.3 BENDRAS KODAS

Kai kurioms paslaugoms teikti mes turime susitarimus su kitais vežėjais, vadinamus „bendro kodo“ susitarimais. Tai reiškia, kad net jeigu Jūs turite patvirtintą užsakymą ir mūsų bilietą, kur nurodytas mūsų oro linijų bendrovės kodas, skrydį gali atlikti kitas vežėjas. Tokiais atvejais mes arba mūsų įgaliotasis atstovas informuosime Jus apie faktinį vežėją kelionės užsakymo metu. Šalis, su kuria Jūs sudarote sutartį, yra vežėjas, kurio oro linijų bendrovės kodas nurodytas skrydžio kupone ar užsakymo patvirtinime prie skrydžio numerio.

2.4 VIRŠESNIS ĮSTATYMAS

Jeigu šios vežimo taisyklės prieštarauja mūsų tarifams arba galiojantiems normatyviniams aktams, tokiu atveju viršesni bus tarifai ir galiojantys normatyviniai aktai.

Jeigu kuri nors šių vežimo taisyklių nuostata negalioja, nes prieštarauja galiojantiems normatyviniams aktams, tai nepaveiks kitų nuostatų galiojimo.

2.5 TAISYKLĖS VIRŠESNĖS NEI NUOSTATOS

Jeigu kitaip nenurodyta šiose vežimo taisyklėse, esant prieštaravimui tarp šių vežimo taisyklių ir bet kurių kitų mūsų nuostatų, nusakančių konkrečius klausimus, viršesnės yra šios vežimo taisyklės.

3 STRAIPSNIS — BILIETAI

3.1 BENDROSIOS NUOSTATOS

3.1.1 Bilietas patvirtina vežimo sutarties tarp mūsų ir keleivio, įvardinto biliete, sudarymą. Mes vežame tik tą keleivį, kurio vardas ir pavardė nurodyti biliete, todėl Jūs turėsite pateikti tapatybę patvirtinantį dokumentą.

3.1.2 Bilietas gali būti perrašytas kitam asmeniui. Vardo ir pavardės pakeitimas kainuoja LTL 250.

3.1.3 Ekonominės klasės bilietas yra negrąžinamas. Pasirinkite tokią kainą, kuri geriausiai atitiktų jūsų poreikius. Taip pat Jūs galite užsitikrinti, kad turėsite tinkamą draudimą tuo atveju, jei pasikeistų Jūsų kelionės planai ir turėtumėte atsisakyti savo bilieto.

3.1.4 Jeigu turėdami bilietą, aprašytą 3.1.3 punkte, negalėsite keliauti dėl nenugalimos jėgos ir laiku apie tai informuosite mus bei pateiksite šios nenugalimos jėgos įrodymą, mes suteiksime Jums kreditą, lygu Jūsų nepanaudoto bilieto ar bilieto dalies vertei, būsimoms kelionėms su mumis, pritaikę 17 STT (LVL 12/ LTL 60) administracinį mokestį.

3.1.5 Bilietas yra ir visam laikui išlieka jį išdavusio Vežėjo nuosavybė.

3.1.6 Išskyrus elektroninio bilieto atvejį, Jums nebus leista skristi, nepateikus galiojančio bilieto su skrydžio kuponu konkrečiam skrydžiui, visais kitais nepanaudotais skrydžio kuponais bei keleivio kuponu. Be to, Jums nebus leista skristi, jeigu pateiktas bilietas buvo taisytas ar kitaip pakeistas, ir šiuos pakeitimus atlikome ne mes ir ne mūsų įgalioti atstovai. Elektroninio bilieto atveju Jums nebus leista skristi, nepateikus galiojančio tapatybę patvirtinančio dokumento ir galiojančio elektroninio bilieto, išduoto Jūsų vardu.

3.1.7(a) Jeigu pametėte arba sugadinote bilietą (ar jo dalį), arba negalite pateikti bilieto su keleivio kuponu ir visais nepanaudotais skrydžio kuponais, Jums paprašius, su sąlyga, kad mes buvome išdavę minimą bilietą, mes pakeisime tokį bilietą (ar jo dalį), išduodami naują bilietą, jeigu tuo metu pakaks įrodymų, kad šis bilietas konkrečiam skrydžiui (-iams) buvo tinkamai išduotas, ir Jūs pasirašysite pasižadėjimą kompensuoti mums bet kokias išlaidas ir nuostolius, kurie gali siekti originalaus bilieto kainą, jeigu mes arba kitas vežėjas pagrįstai patirsime tokius nuostolius dėl netinkamo tokio bilieto panaudojimo. Mes nereikalausime iš Jūsų atlyginti jokių nuostolių, kuriuos galime patirti dėl mūsų aplaidumo. Mes galime pareikalauti atitinkamo administracinio mokesčio, jeigu toks pakeitimas ir nuostoliai įvyko ne dėl mūsų ar mūsų įgaliotojo atstovo kaltės.

3.1.7(b) Jeigu tokie įrodymai nepateikiami, arba Jūs nepasirašysite minėto pasižadėjimo, už bilieto pakeitimą mes galime iš Jūsų pareikalauti sumokėti sumą, siekiančią visą bilieto kainą, kurią vėliau atlyginsime, kai originalų bilietą išdavęs vežėjas įsitikins, kad pamestas ar pakeistas bilietas nebuvo panaudotas iki pasibaigiant jo galiojimo terminui. Jeigu prieš pasibaigiant originalaus bilieto galiojimo terminui, Jūs rasite šį bilietą ir pateiksite jį mums, minėta kompensacija bus išmokėta tuo metu.

3.1.8 Bilietas yra vertingas dokumentas, todėl imkites visų reikalingų atsargumo priemonių, kad šis nebūtų pamestas ar pavogtas. Jūs turite patikrinti duomenis biliete prieš apmokėjimą. Visi tolimesni pakeitimai Jūsų pirktame biliete bus daromi kaip tai numato tarifo sąlygos ir bendrosios taisyklės. Jei Jums reikia papildomos informacijos apie nusipirktą paslaugą arba sąlygas, kreipkites į pardavimo agentus.

3.2 GALIOJIMO TERMINAS

3.2.1 Išskyrus tuos atvejus, kai biliete, šiose taisyklėse ar taikomuose kainoraščiuose  (kurie gali riboti bilieto galiojimo terminą, ir tokiu atveju apribojimas bus nurodytas biliete) nurodyta kitaip, bilietas galioja:

3.2.1(a) vienerius metus nuo išdavimo datos; arba

3.2.1(b) jei pirmoji kelionė vyksta per pirmuosius metus nuo išdavimo datos, vienerius metus nuo pirmosios kelionės su šiuo bilietu dienos.

3.2.2 Jeigu Jūs negalite išvykti iki pasibaigiant bilieto galiojimo periodui todėl, kad Jums paprašius, negalėjome patvirtinti užsakymo, Jūsų bilieto galiojimas bus pratęstas, arba galite pareikalauti kompensacijos pagal 10.3 punktą.

3.2.3 Jeigu dėl ligos negalite tęsti savo kelionės iki pasibaigiant bilieto galiojimo terminui, mes galime pratęsti bilieto galiojimo terminą iki datos, kai Jūs jau galėsite keliauti, arba iki pirmojo mūsų skrydžio po šios datos nuo vietos, iš kurios tęsite savo kelionę, jeigu yra laisvų vietų atitinkančioje Jūsų bilietą aptarnavimo klasėje. Liga turi būti patvirtinta gydytojo pažyma. Kai skrydžio kuponuose, o elektroninio bilieto atveju – elektroniniame kupone, nurodytas vienas ar daugiau sustojimų, tokio bilieto galiojimas gali būti pratęstas ne daugiau kaip trims mėnesiams nuo datos, nurodytos tokioje pažymoje. Jeigu turite bilietą specialiu tarifu, jis gali būti pratęstas daugiausia 7 dienoms, jei to nedraudžia šio tarifo taisyklės.
Susiklosčius tokiomis aplinkybėmis, mes taip pat pratęsime kitų Jūsų artimiausių giminių, keliaujančių su Jumis, bilietų galiojimo terminus.

3.2.4 Keleivio mirties kelionės metu atveju keleivį lydinčių asmenų bilietų sąlygos gali būti pakeistos, panaikinant minimalaus buvimo reikalavimą arba pratęsiant galiojimo terminą. Kelionę pradėjusio keleivio artimiausių giminių mirties atveju keleivio ir jį lydinčių artimiausių giminių bilietų galiojimas taip pat gali būti  pakeistas. Bet kuris šių pakeitimų gali būti atliktas, pateikus galiojantį mirties liudijimą, tačiau galiojimo terminas negali būti pratęstas ilgiau nei keturiasdešimt penkioms (45) dienoms nuo mirties datos.

3.3 KUPONŲ SEKA IR NAUDOJIMAS

3.3.1 Jūsų įsigytas bilietas galioja tik vežimui, nurodytam biliete, nuo išvykimo punkto per bet kuriuos numatytas sustojimo vietas į paskirties punktą. Jūsų sumokėta bilieto kaina, nustatyta pagal mūsų kainoraštį, skirta pervežimui, kaip nurodyta biliete. Tai sudaro esminę mūsų sutarties su Jumis dalį. Bilietas nebus pripažįstamas ir taps negaliojančiu, jeigu visi kuponai nebus naudojami biliete nurodyta seka, išskyrus tuos paskirties punktus, kur taikoma kainų į vieną pusę struktūra.

3.3.2 Jeigu norite pakeisti kokią nors Jūsų kelionės detalę, turite susisiekti su mumis iš anksto. Bus paskaičiuota nauja Jūsų vežimo kaina, ir Jūs galėsite pasirinkti naująją kainą arba pasilikti originalųjį transportavimo variantą, nurodytą biliete. Jeigu Jūs būsite priversti pakeisti kokią nors kelionės detalę dėl nenugalimos jėgos, turite susisiekti su mumis kaip įmanoma greičiau, ir mes pagal galimybes pasistengsime nugabenti Jus į artimiausią Jūsų sustojimo ar paskirties punktą, neperskaičiuodami kainos už vežimą.

3.3.3 Jeigu Jūs pakeisite vežimą be mūsų sutikimo, mes perskaičiuosime faktinės Jūsų kelionės kainą. Jūs turėsite sumokėti skirtumą tarp Jūsų sumokėtos kainos ir visos paskaičiuotos Jūsų pakeisto vežimo kainos. Mes kompensuosime Jums skirtumą, jeigu nauja kaina bus žemesnė, tačiau priešingu atveju, Jūsų nepanaudoti kuponai neteks vertės.

3.3.4 Prašome atkreipti dėmesį, kad dėl kai kurių pakeitimų kelionės kaina nepasikeis, tačiau dėl kitų pakeitimų, tokių kaip išvykimo vietos pakeitimas (pavyzdžiui, Jūs nusprendėte neskristi pirmosios atkarpos) arba keliavimo krypties pakeitimas gali padidinti kelionės kainą. Daugelis kainų galioja tik dienoms ir skrydžiams, nurodytiems biliete, ir pakeitimai neleidžiami arba leidžiami už papildomą mokestį.

3.3.5 Kiekvienas Jūsų biliete esantis skrydžio kuponas bus priimtas skridimui tokia aptarnavimo klase, tą dieną ir tuo skrydžiu, kaip buvo užsakyta. Jeigu bilietas išduodamas be konkretaus užsakymo, vieta gali būti užsakyta vėliau bilieto kainą atitinkančioje klasėje ir atsižvelgiant į lėktuve esančių laisvų vietų skaičių.

3.3.6 Atkreipkite dėmesį, kad jeigu Jūs neatvyksite į skrydį, iš anksto mūsų neįspėję, mes galime atšaukti kitus Jūsų užsakyme esančius skrydžius. Tačiau jeigu Jūs mums apie neatvykimą pranešite iš anksto, mes neatšauksime kitų Jūsų užsakyme esančių skrydžių, ir šiam atvejui bus taikomos 3.3.4. punkto nuostatos. Išimtis taikoma tiems maršrutams, kuriuose taikoma kainų į vieną pusę struktūra.

3.4 VEŽĖJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Vietoj mūsų pavadinimo biliete gali būti nurodytas mūsų oro linijų bendrovės kodas arba atvirkščiai. Mūsų adresu turi būti laikomas išvykimo oro uostas, nurodomas priešais pirmąjį mūsų pavadinimo sutrumpinimą bilieto langelyje „vežėjas“, o elektroninio bilieto atveju nurodomas kelionės kvite pirmajai skrydžio atkarpai.

4 STRAIPSNIS — BILIETO KAINA, MOKESČIAI IR RINKLIAVOS

4.1 BILIETO KAINA

Jei aiškiai nenurodyta kitaip, bilieto kaina dengia vežimą iš išvykimo oro uosto į paskirties oro uostą. Į kainą neįtrauktos žemės transportavimo paslaugos tarp oro uostų ar oro uostų ir miesto, jei aiškiai nenurodyta kitaip. Jeigu nesutarta kitaip, Jūsų bilieto kaina apskaičiuojama pagal bilieto apmokėjimo dieną galiojantį kainoraštį ir galioja kelionei tomis dienoms ir maršrutu, kaip nurodyta biliete. Jeigu keistumėte kelionės maršrutą ar datas, tai gali turėti įtakos bilieto kainai.

4.2 MOKESČIAI IR RINKLIAVOS

Valstybės, kitų institucijų ar oro uosto operatoriaus nustatytus mokesčius apmoka keleivis. Bilieto įsigijimo metu Jums bus pranešta apie mokesčius ir rinkliavas, kurie neįskaičiuoti į bilieto kainą ir dažniausiai yra nurodomi biliete atskirai. Mokesčiai ir rinkliavos, taikomi kelionėms oru, dažnai kinta ir gali būti įvedami po bilieto išdavimo datos. Jeigu biliete nurodyti mokesčiai ar rinkliavos bus padidinti, Jūs turėsite sumokėti skirtumą. Taip pat jeigu net po bilieto išdavimo įvedamas naujas mokestis ar rinkliava, Jūs turėsite jį sumokėti. Priešingu atveju, jei bet kurie mokesčiai ar rinkliavos, kuriuos sumokėjote pirkdami bilietą, buvo panaikinti ar sumažinti, Jūs galėsite reikalauti juos kompensuoti. Siūlome dėl kompensacijos susisiekti su mumis įvairiais komunikacijos būdais (pavyzdžiui, per mūsų tinklapį www.airbaltic.lt), jei Jums priklausančios kompensacijos dydis lygus ar didesnis nei SST 17 (LVL 12/ LTL 60).

4.3 VALIUTA

Mokesčiai ir rinkliavos mokami šalies, kurioje išduodamas bilietas, valiuta, jeigu mes arba mūsų įgaliotasis atstovas nenurodo kitos valiutos, mokėjimo metu arba prieš jį (pavyzdžiui, jeigu vietinė valiuta nekonvertuojama). Mes, savo nuožiūra, galime priimti mokestį kita valiuta.

4.4. MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ GRĄŽINIMAS

Jeigu Jūs nusipirkote lėktuvo bilietą, tačiau atsisakote skristi, Jūs turite teisę susigrąžinti Vyriausybės, valdžios institucijų ar oro uosto operatorių nustatytus mokesčius, rinkliavas ir priemokas. Ši paslauga yra nemokama, jeigu bilietą Jūs nusipirkote mūsų bilietų kasose, ir tokiu atveju atitinkami mokesčiai, rinkliavos ir priemokos, nustatyti Vyriausybės ar valdžios institucijų, gali būti grąžinami tik bilietų pardavimo biure, kuriame buvo pirktas bilietas ir tik pateikus pirkimo čekį. Papildomos rinkliavos gali būti grąžinamos tik už tuos bilietus, kurie buvo pirkti iki 2008 m. lapkričio 25 d. Mokesčiai už kitus bilietus yra negrąžinami. Prašymas grąžinti Vyriausybės, valdžios institucijų ar oro uosto operatorių nustatytus mokesčius turi būti pateiktas per vieną mėnesį nuo rezervuotos kelionės datos. Šis punktas netaikomas verslo klasės bilietams.

4.5. BILIETO KAINOS GRĄŽINIMAS

4.5.1. Jeigu Jūs turite galiojantį skrydžio bilietą skrydžiui, kuris bus vykdomas, tačiau tapote bedarbiu, Jūs turite teisę susigrąžinti Jūsų sumokėtą bilieto kainą, atskaičius paslaugos ir aptarnavimo mokesčius. Norėdami pateikti prašymą pinigų grąžinimui, užsukite į mūsų bilietų pardavimo biurus arba susisiekite su Rezervacijų centru. Reikia pateikti šiuos dokumentus:

4.5.1.1. dokumentą, kuris patvirtintų Jūsų bedarbystę (bedarbio statusą), kurį išduoda Latvijos Respublikos valstybinė įdarbinimo agentūra, Lietuvos darbo birža, Estijos bedarbystės departamentas, Suomijos užimtumo ir ekonominės plėtros tarnyba ar švedų visuomenės įdarbinimo agentūra;

4.5.1.2. galiojantį bilietą.

4.5.2. Bilieto kaina nebus grąžinama, jeigu bilietas pradžioje buvo išduotas kitam asmeniui, arba laiko tarpas, nurodytas biliete kaip skrydžio laikas, yra trumpesnis nei 48 valandos.

4.5.3. Šių vežimo taisyklių 4.5 punktas yra taikomas ir galioja tik tiems bilietams, kurie buvo išduoti vėliau nei 2009 m. balandžio 16 d.

4.5.4. Sugrąžinus bilieto kainą, Jūsų bilietas ir rezervacija bus panaikinti ir jų nebebus galima naudoti skrydžiui.

5 STRAIPSNIS — UŽSAKYMAI

5.1 UŽSAKYMŲ REIKALAVIMAI

5.1.1 Mes ar mūsų įgaliotasis atstovas užregistruosime Jūsų užsakymą (-us). Jūsų prašymu pateiksime raštišką Jūsų užsakymo (-ų) patvirtinimą.

5.1.2 Specialiomis kainomis parduotiems bilietams gali būti numatytos tam tikros sąlygos, ribojančios galimybę ar draudžiančios keisti ar atšaukti užsakymus.

5.2 BILIETO APMOKĖJIMO TERMINAS

Jeigu nesumokėjote už bilietą iki mūsų ar mūsų įgaliotojo atstovo nurodyto termino, mes galime atšaukti Jūsų užsakymą.

5.3 ASMENINIAI DUOMENYS

Turėtumėte žinoti, kad mums pateikti asmeniniai duomenys bus naudojami šiais tikslais, susijusiais su Jūsų kelione: atlikti užsakymus, pirkti bilietus, užsakyti papildomas paslaugas, tokias kaip viešbutis ar automobilio nuomą, kurti ir teikti paslaugas, pavyzdžiui, specialius patogumus žmonėms su judėjimo negalia, specialų maistą, išpildyti kitus ypatingus mūsų keleivių norus, pagreitinti įvažiavimo procedūras, ypatingais atvejais pateikti šiuos duomenis vyriausybinėms institucijoms. Šiais tikslais Jūs leidžiate mums saugoti ir naudoti šiuos duomenis, perduoti juos mūsų filialams, įgaliotiesiems atstovams, vyriausybinėms institucijoms, kitiems vežėjams ar aukščiau išvardintų paslaugų teikėjams. Jūsų asmeniniai duomenys be Jūsų išankstinio sutikimo nebus naudojami reklamos tikslais.

5.4 VIETOS

Mes stengiamės patenkinti prašymus iš anksto rezervuoti vietas, tačiau garantuoti jokios konkrečios vietos negalime. Mes pasiliekame teisę skirti ir keisti vietas bet kuriuo metu, netgi įlaipinus į lėktuvą. To gali prireikti dėl priežasčių, susijusių su skrydžio vykdymu ar saugumu.

5.5 PAPILDOMAS UŽSAKYMŲ PATVIRTINIMAS

5.5.1 Kai kuriems skrydžių užsakymams gali būti reikalaujamas papildomas patvirtinimas iki tam tikro termino. Mes Jus įspėsime, jei mums reikalingas toks papildomas patvirtinimas, ir kaip jį atlikti. Jeigu toks patvirtinimas reikalaujamas, tačiau Jūs jo neatliekate, mes galime atšaukti Jūsų skrydžio pirmyn ar grįžimo skrydžio užsakymus. Tačiau jei taip nutikus Jūs mums pranešite, kad norite keliauti, o konkrečiam skrydžiui bus laisvų vietų, mes atkursime Jūsų užsakymą ir nuskraidinsime Jus. Jeigu konkrečiam skrydžiui nėra laisvų vietų, mes pagal galimybes pasistengsime nuskraidinti Jus į Jūsų sekantį ar galutinį paskirties punktą.

5.5.2 Rekomenduojame sužinoti, kokių papildomų patvirtinimų reikalauja bet kurie kiti vežėjai, su kuriais ketinate keliauti. Jeigu reikalaujama, turite pakartotinai patvirtinti užsakymą vežėjui, kurio kodas nurodomas biliete atitinkamam skrydžiui.

6 STRAIPSNIS — REGISTRACIJA IR ĮLAIPINIMAS

6.1. BENDROSIOS NUOSTATOS

6.1.1 Registracijos terminai skiriasi kiekviename oro uoste, todėl patariame iš anksto sužinoti apie konkrečių oro uostų registracijos terminus ir jų laikytis. Jūsų kelionė vyks sklandžiau, jeigu pasiliksite pakankamai laiko registracijai iki nurodyto termino. Mes pasiliekame teisę atšaukti Jūsų užsakymą, jeigu Jūs nespėjate užsiregistruoti iki nurodyto termino. Mes arba mūsų įgaliotieji atstovai informuos Jus apie pirmojo skrydžio registracijos terminą. Registracijos terminus kitiems Jūsų skrydžiams privalote pasitikslinti patys. Registracijos į mūsų skrydžius terminus galite rasti mūsų tvarkaraštyje arba gauti iš mūsų ar mūsų įgaliotųjų atstovų.

6.1.2 Turite atvykti prie įlaipinimo vartų ne vėliau nei mūsų ar mūsų įgaliotųjų agentų Jūsų registracijos metu nurodytu laiku.

6.1.3 Mes galime atšaukti Jūsų vietos rezervaciją, jeigu Jūs laiku neatvykstate prie įlaipinimo vartų.

6.1.4 Mes neatsakome už nuostolius ar išlaidas, kilusias dėl to kad nesilaikėte šio straipsnio nuostatų, išskyrus atvejus, kai nuostoliai ar išlaidos patiriamos dėl mūsų aplaidumo.

7 STRAIPSNIS — ATSISAKYMAS VEŽTI IR VEŽIMO APRIBOJIMAI

7.1 TEISĖ ATSISAKYTI VEŽTI

Dėl pagrįstų priežasčių savo nuožiūra mes galime atsisakyti vežti Jus ar Jūsų bagažą, jei mes buvome pranešę Jums, kad po tokio pranešimo dienos mes niekada nevešime Jūsų savo skrydžiuose. Tokiu atveju Jūs gausite kompensaciją už bilietą. Mes taip pat galime atsisakyti vežti Jus ar Jūsų bagažą, jei atsitiko vienas iš žemiau išvardintų įvykių, arba mes turime pagrįstų priežasčių manyti, kad tai gali nutikti:

7.1.1 toks veiksmas reikalingas, laikantis bet kurių vyriausybės įstatymų, nutarimų ar įsakymų;

7.1.2 Jūsų ar Jūsų bagažo vežimas gali kelti grėsmę kitų keleivių ar įgulos saugumui ar sveikatai, arba kelti jiems nepatogumų;

7.1.3 Jūsų protinė ar fizinė būsena, įskaitant Jūsų apsvaigimą nuo alkoholio ar narkotikų, gali kelti pavojų Jums, keleiviams, įgulai ar turtui;

7.1.4 Jūsų elgesys buvo netinkamas ankstesnio skrydžio metu, ir mes turime pagrindą įtarti, kad toks elgesys gali pasikartoti;

7.1.5 Jūs atsisakėte būti tikrinamas saugumo kontrolės tarnybų;

7.1.6 Jūs neapmokėjote bilieto kainos, mokesčių ir rinkliavų;

7.1.7 Jūs neturite galiojančių kelionės dokumentų, galite siekti įvažiuoti į šalį, per kurią vykstate tranzitu, arba kuriai neturite reikiamu galiojančių kelionės dokumentų, skrydžio metu sunaikinate Jūsų kelionės dokumentus ar atsisakote pateikti kelionės dokumentus skrydžio įgulai, kuri gali to pareikalauti, išduodama gavimo kvitą, arba mes turime pagrindo tikėti, kad Jums nebus leista įvažiuoti į paskirties šalį arba bet kurią kitą šalį, per kurią važiuosite tranzitu;

7.1.8 Jūs pateikiate bilietą, kurį įsigijote nelegaliai, pirkote ne iš mūsų ar mūsų įgaliotųjų atstovų, arba kuris paskelbtas pamestu arba pavogtu, yra suklastotas, arba Jūs negalite įrodyti, kad esate tas asmuo, kurio vardas ir pavardė nurodyti biliete;

7.1.9 Jūs nesilaikėte 3.3 punkte išvardintų reikalavimų dėl kuponų sekos ir naudojimo arba pateikėte bilietą, kuris buvo išduotas ar pakeistas ne mūsų ar mūsų įgaliotųjų atstovų, arba bilietas yra sugadintas;

7.1.10 Jūs nesilaikote mūsų saugumo nurodymų.

7.2 SPECIALIOJI PAGALBA

Iš anksto su mumis suderinus, galime priimti skrydžiui nelydimus vaikus, neįgaliuosius asmenis, nėščiąsias moteris, ligonius ar kitus asmenis, kuriems reikalinga speciali pagalba. Jeigu mes sutikome vežti keleivius su negalia, kurie, pirkdami bilietą, mums pranešė apie savo specialias reikmes, vėliau tokiems keleiviams nebus atsakyta vežti, kaip priežastį nurodant jų negalią ar specialias reikmes.

8 STRAIPSNIS — BAGAŽAS

8.1 NEMOKAMO BAGAŽO NORMA

Jūs galite nemokamai vežtis tam tiktą bagažo normą, ribojamą mūsų nuostatose. Nemokamos bagažo normos dydį galite sužinoti, paprašę šios informacijos iš mūsų ar mūsų įgaliotųjų  atstovų.

8.2 BAGAŽAS, VIRŠIJANTIS NORMĄ

Jeigu Jūsų bagažas viršija nustatytą nemokamo bagažo normą, už viršsvorį turėsite mokėti papildomai. Įkainius galite sužinoti, paprašę šios informacijos iš mūsų ar mūsų įgaliotųjų atstovų.

8.3 DAIKTAI NETINKAMI PERVEŽIMUI BAGAŽE

8.3.1 Bagaže neturi būti:

8.3.1.1 daiktų, kurie gali kelti pavojų lėktuvui arba lėktuve esantiems asmenims ir turtui, nurodytus Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (ICAO) Saugaus pavojingų krovinių vežimo oro transportu techninėse instrukcijose bei Tarptautinės oro transporto asociacijos (IATA) Pavojingų prekių vežimo taisyklėse ir mūsų nuostatose (detalesnę informaciją suteiksime Jums paprašius);

8.3.1.2 daiktus, kuriuos vežti draudžiama bet kurioje išvykimo ar atvykimo šalyje galiojančių įstatymų, nutarimų ar įsakymų;

8.3.1.3 gyvus gyvūnus, išskyrus kaip numatyta 8.9 punkto nuostatose;

8.3.1.4 daiktus, kurie mes pagrįstai laikome netinkamais vežimui dėl jų svorio, dydžio, formos ar savybių, arba dėl to kad jie yra pavojingi ir nesaugūs, arba yra dūžtantys ar gendantys, be kitų aplinkybių atsižvelgiant į gabenančio lėktuvo tipą. Informaciją apie draudžiamus gabenti daiktus pateiksime Jums paprašius.

8.3.2 Šaunamuosius ginklus ir amuniciją, išskyrus medžioklei ir sportui skirtus prietaisus, draudžiama vežti bagaže. Medžiokliniai ir sportiniai šaunamieji ginklai ir amunicija gali būti priimami kaip registruotas bagažas. Šaunamieji ginklai turi būti neužtaisyti, su užstatytu saugikliu bei tinkamai įpakuoti. Amunicijos vežimą reglamentuoja ICAO ir IATA taisyklės, minimos 8.3.1.1. punkte.

8.3.3 Tokie ginklai kaip senoviniai šautuvai, kardai, peiliai ir panašūs daiktai gali būti priimami kaip registruotas bagažas mūsų nuožiūra, tačiau nebus leidžiami įsinešti į lėktuvo saloną.

8.3.4 Registruotame bagaže nevežkite dūžtančių daiktų, tokių kaip akinių, stiklinių butelių, stiklinių indų, maisto, greitai gendančių daiktų ar vertingų daiktų, pavyzdžiui, pinigų, raktų, medicininių priemonių, apyvartinių čekių, vertybinių popierių, verslo dokumentų, paso ar kitų asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų, taip pat juvelyrinių dirbinių, tauriųjų metalų, asmeninių elektroninių prietaisų, tokių kaip vaizdo kamerų, kompiuterių, mobiliųjų telefonų ir muzikos instrumentų.

8.3.5 Jei, nepaisant draudimo, 8.3.1, 8.3.2 ir 8.3.4 punktuose minimi daiktai vežami Jūsų bagaže, mes neatsakome už tokių daiktų nuostolius/ praradimą ir/ar sugadinimą.

8.4 TEISĖ ATSISAKYTI VEŽTI

8.4.1 Vadovaujantis 8.3.2 ir 8.3.3 punktais, mes atsisakysime vežti bagaže daiktus, išvardintus  8.3 punkte, o išsiaiškinę apie tokių daiktų vežimą, atsisakysime juos toliau vežti.

8.4.2 Mes galime atsisakyti vežti bagaže bet kuriuos daiktus, kuriuos galima pagrįstai laikyti netinkamus vežti dėl jų dydžio, formos, svorio, sudėties ar savybių, taip pat grėsmės saugumui, sklandžiam darbui ar keleivių patogumui. Informaciją apie netinkamus pervežimui daiktus pateiksime Jūsų prašymu.

8.4.3 Mes galime atsisakyti priimti pervežimui bagažą, jei, mūsų nuomone, jis nėra deramai ir saugiai supakuotas. Informaciją apie pakavimą ir konteinerius pateiksime Jūsų prašymu.

8.4.4 Mes galime pervežti Jūsų bagažą, viršijantį taikomą nemokamo bagažo normą, vėlesniais skrydžiais, Jums nekompensuodami už tokį vėlavimą, jeigu Jūs iš anksto nesuderinote su mumis tokio bagažo pervežimo.

8.4.5 Mes galime atsisakyti vežti Jūsų papildomą rankinį bagažą, kuris neatitinką dydžio, svorio reikalavimų ir/ar leidžiamo vienetų  skaičiaus, ir/arba neatitinka bagažo gabenimo sąlygų, kurios yra skelbiamos mūsų internetiniame puslapyje www.airbaltic.com, atsižvelgiant į jų aktualius pakeitimus.

8.5 APIEŠKOJIMO TEISĖ

Saugumo sumetimais mes galime prašyti Jūsų leidimo apžiūrėti ir apieškoti Jus bei apžiūrėti, apieškoti ar rentgenu peršviesti Jūsų bagažą. Jeigu Jūsų tuo metu negalite dalyvauti, Jūsų bagažas gali būti apieškotas be Jūsų dalyvavimo, siekiant išsiaiškinti, ar Jūs neturite, arba Jūsų bagaže nėra daiktų, aprašytų 8.3.1 punkte, arba šaunamųjų ginklų, kurių mums nepateikėte pagal 8.3.2 ar 8.3.3 punktų nuostatas. Jeigu Jūs nesutinkate su tokiu reikalavimu, mes galime atsisakyti vežti Jus ar Jūsų bagažą. Jeigu toks apžiūrėjimas ar apieškojimas sukelia Jums žalą, arba švietimas rentgenu, apžiūrėjimas ar apieškojimas sukelia žalą Jūsų bagažui, mes neatsakome už tokią žalą, nebent tai įvyko dėl mūsų aplaidumo.

8.6 REGISTRUOTAS BAGAŽAS

8.6.1 Kai pateiksite mums bagažą, kurį norite užregistruoti, mes jį priimsime ir išduosime bagažo kvitą kiekvienai Jūsų registruoto bagažo daliai.

8.6.2 Ant registruoto bagažo turi būti nurodytas Jūsų vardas ir pavardė arba kiti asmens tapatybę patvirtinantys duomenys.

8.6.3 Jei tik įmanoma, registruotas bagažas bus vežamas tuo pačiu lėktuvu kaip ir Jūs, nebent mes nuspręstume saugumo ar skrydžio vykdymo sumetimais vežti jį kitu skrydžiu. Jeigu registruotas bagažas vežamas vėlesniu skrydžiu, mes jį Jums pristatysime, nebent pagal galiojančius įstatymus Jūs privalote dalyvauti muitinės patikroje.

8.7 NEREGISTRUOTAS BAGAŽAS

8.7.1 Bagažas, kurį vežate lėktuvo salone, turi tilpti po priešais Jūsų vietą esančia kėde arba į uždarą saugojimo skyrių lėktuvo salone. Jeigu Jūsų bagažas negali būti patalpintas tokiu būdu, arba jis viršija leistiną svorį ar dėl kažkokios priežasties laikomas nesaugiu, jis turi būti vežamas kaip registruotas bagažas. Jums paprašius, mes arba mūsų įgaliotieji atstovai galime pateikti Jums informaciją apie lėktuvo salone leidžiamo vežti bagažo maksimalius išmatavimus ir svorį. Jeigu Jūsų skrydį vykdo kitas vežėjas, gali būti taikomos kitos sąlygos. Paprašius, informaciją apie šias sąlygas galite gauti iš atitinkamo vežėjo. Jūsų prašymu mes taip pat galime padėti Jums sužinoti šias sąlygas.

8.7.2 Daiktus, netinkamus vežti krovinių skyriuje (tokius kaip muzikos instrumentai), ir neatitinkančius 8.7.1 punkto sąlygų, priimsime vežti lėktuvo salone tik jei apie tai iš anksto perspėjote mus, ir kad mes suteikėme Jums tokį leidimą. Už šią paslaugą galime paprašyti atskiro mokesčio.

8.8 REGISTRUOTO BAGAŽO PRIĖMIMAS IR IŠDAVIMAS

8.8.1 Atsižvelgiant į 8.6.3 punkto nuostatas, Jūs privalote pasiimti Jūsų bagažą iš karto, kai tik jis išduodamas Jūsų paskirties ar sustojimo punkte. Jeigu Jūs nepasiimsite bagažo po skrydžio, mes galime paprašyti Jus sumokėti už daiktų saugojimą. Jeigu Jūs nesikreipsite į mus dėl registruoto bagažo per tris (3) mėnesius nuo jo išdavimo, mes galime juo atsikratyti, daugiau už jį nebeatsakydami.

8.8.2 Tik asmuo, kuriam buvo išduotas bagažo kvitas ir bagažo kortelė, turi teisę atsiimti registruotą bagažą.

8.8.3 Jeigu asmuo, norintis atsiimti registruotą bagažą, negali pateikti bagažo kvito ir/arba  bagažo kortelės, mes išduosime bagažą šiam asmeniui tik su sąlyga, kad jis mums tinkamai įrodys savo teisę į bagažą.

8.9 GYVŪNAI

8.9.1 Jei mes sutiksime pervežti Jūsų gyvūnus, tai bus atlikta laikantis šių sąlygų:

8.9.2 Jūs privalote užtikrinti, kad Jūsų gyvūnai – šunys, katės, naminiai paukščiai ir kiti gyvūnėliai – būtų tinkamai patalpinti į specialius tokiam pervežimui skirtus konteinerius. Gyvūnai privalo turėti galiojančius sveikatos ir skiepų pažymėjimus, įvežimo leidimus ir kitus dokumentus, reikalaujamus įvežimo ar tranzito šalių, be kurių gyvūnai nebus įleisti į atitinkamas šalis. Gyvūnų pervežimams gali būti taikomos atskiros sąlygos, kurias pateiksime Jūsų prašymu.

8.9.3 Jei gyvūnas priimamas kaip bagažas, jam kartu su konteineriu ir maistu nebus taikoma nemokamo bagažo norma, ir jis bus laikomas normą viršijančiu bagažu, už kurį turėsite sumokėti atitinkamą mokestį.

8.9.4 Šunys, lydintys keleivius su negalia, kartu su konteineriais ir maistu vežami nemokamai, papildant nemokamo bagažo normą, vadovaujantis mūsų nuostatomis, kurias pateiksime Jūsų prašymu.

8.9.5 Jeigu vežimui netaikomos konvencijos atsakomybės nuostatos, mes neatsakome už gyvūno, kurį sutikome vežti, sužeidimą, ligą ar mirtį, jeigu tai įvyko ne dėl mūsų aplaidumo.

8.9.6 Mes neatsakome už gyvūnų, neturinčių visų reikalingų išvežimo, įvežimo, sveikatos ir kitų dokumentų, įvežimą ar tranzitą per bet kurią valstybę, valstiją ar teritoriją, o gyvūną vežantis asmuo turės padengti visas mums to pasėkoje paskirtas baudas ar įpareigojimus, mūsų patirtus nuostolius ar išlaidas.

9 STRAIPSNIS – TVARKARAŠČIAI, SKRYDŽIŲ ATIDĖJIMAS, SKRYDŽIŲ ATŠAUKIMAS IR SKRYDŽIŲ MARŠRUTŲ UŽDARYMAS, ATSISAKYMAS ĮLAIPINTI IR PERKĖLIMAS Į ŽEMESNĘ KLASĘ

9.1 TVARKARAŠČIAI

9.1.1 Tvarkaraštyje nurodytas skrydžių laikas nuo paskelbimo iki faktinės kelionės datos gali keistis.

9.1.2 Prieš įregistruodami Jūsų rezervaciją, mes ar mūsų įgalioti atstovai praneš Jums apie tuo metu galiojantį tvarkaraštyje nurodytą skrydžio laiką ir jis bus nurodytas Jūsų biliete. Tačiau yra galimybė, kad mums teks pakeisti tvarkaraštyje nurodytą skrydžio laiką po to, kai Jums buvo išduotas bilietas. Jei mums pateiksite kontaktinę informaciją, pasistengsime pranešti Jums apie bet kokius pasikeitimus. Jeigu po bilieto įsigijimo mes ženkliai pakeisime numatytą skrydžio laiką, kuris bus Jums netinkamas, o mes negalėsime užsakyti kito Jums tinkamo skrydžio, pagal 10.2 punkto nuostatas Jums bus išmokėta kompensacija.

9.2 SKRYDŽIŲ ATŠAUKIMAS IR SKRYDŽIŲ MARŠRUTŲ UŽDARYMAS

9.2.1 Jeigu Konvencija nenumato kitaip, jei mes atšaukiame skrydį ar uždarome skrydžio maršrutą, kuriam Jūs turite mūsų patvirtintą rezervaciją ir bilietą, mes privalome:

9.2.1.1 skraidinti Jus ankščiausiu įmanomu pagal mūsų tvarkaraštį, skrydžiu, kuriame yra vietų, be papildomo mokesčio arba, jei įmanoma, pratęsti Jūsų bilieto galiojimą iki mūsų pirmojo skrydžio, kuriame yra vietų; arba

9.2.1.2 per tam tikrą laiko tarpą, savo paslaugomis ir be papildomo mokesčio pasirūpinti, kad Jums būtų paskirtas kitas skrydis į tą vietą, kuri nurodyta Jūsų biliete; arba

9.2.1.3 jeigu yra jungiamasis skrydis su kitu vežėju, per tam tikrą laiko tarpą, naudojant mūsų įmonei priimtinus sprendimus ir be papildomo mokesčio pasirūpinti, kad Jums būtų paskirtas kitas skrydis į tą vietą, kuri nurodyta Jūsų biliete. Jeigu pakeisto skrydžio bilieto kaina ir mokesčiai yra mažesni negu to skrydžio už kurį mokėjote, mes grąžinsime skirtumą; arba

9.2.1.4 grąžinsime pinigus pagal 10.2 punkto nuostatas.

9.2.2 Jeigu laiku Jums nepranešama apie skrydžio atšaukimą arba skrydžio maršruto uždarymą ir jeigu skrydžio atšaukimas ar skrydžio maršruto uždarymas atsiranda ne dėl ypatingų aplinkybių, kurių nebūtų galima buvę išvengti net ir imantis visų pagrįstų priemonių, Jums suteikiama teisė į kompensacijos išmokėjimą pagal taikomas teisės normas.

9.2.3 atšaukus skrydį arba uždarius skrydžio maršrutą, jeigu kitaip nenurodoma Konvencijoje, pasirinkimai aprašyti punktuose nuo 9.2.1.1 iki 9.2.1.4 yra vienintelės ir išskirtinės priemonės, iš kurių Jūs galite rinktis, ir juos įvykdę, mes Jums neturėsime jokių įsipareigojimų.

9.3 SKRYDŽIŲ ATIDĖJIMAS ILGAM LAIKUI

9.3.1 Mes imsimės visų būtinų priemonių, kad būtų išvengtas skrydžio atidėjimas ilgam laikui vežant Jus ir Jūsų bagažą. Tačiau, jeigu skrydis atidedamas ilgesniam laikui priklausomai nuo skrydžio atstumo ir numatomo atidėjimo laiko, mes suteiksime Jums pagalbą, atsižvelgiant į laukimo laiką, su sąlyga, kad tokios pagalbos suteikimas nesibaigs kitu skrydžio atidėjimu.

9.3.2 Jeigu dėl skrydžio atidėjimo Jūsų išvykimas bus atidėtas ilgiau negu 5 valandoms, Jūs per 14 dienų galėsite  pasikeisti savo kelionę į tą patį skrydį, jeigu yra vietų, kaip nurodyta Jūsų biliete arba Jums bus grąžinti pinigai pagal 10.2 punkto nuostatas.

9.4 ATSISAKYMAS ĮLAIPINTI ARBA PERKĖLIMAS Į ŽEMESNĘ KLASĘ

9.4.1 Siekdami vežti kuo daugiau Keleivių ir vadovaudamiesi patirtimi, kad kai kurie keleiviai neatvyksta į užsakytus skrydžius, mes galime rezervuoti daugiau vietų, nei jų yra lėktuve. Mes ir daugelis kitų oro linijų bendrovių taikome kompensacijų schemas Keleiviams, kurių užsakymai buvo patvirtinti, tačiau kuriuos negalėjome įlaipinti dėl vietų trūkumo. Mes kiek įmanydami stengiamės aprūpinti vietomis visus keleivius, kurių užsakymai buvo patvirtinti. Spręsdami, kuriems Keleiviams pakeisti užsakymą arba perkelti keleivius į žemesnę klasę, pirmiausia ieškome savanorių, kurie apsisprendžia nevykti konkrečiu skrydžiu, atsižvelgiant į visus konkretaus oro uosto saugumo bei kitus apribojimus.

9.4.2 Jeigu mes negalime skirti iš anksto patvirtintos vietos, Keleiviams, kuriuos buvo atsisakyta įlaipinti arba kurie buvo perkelti į žemesnę klasę, suteiksime kompensaciją pagal galiojančius įstatymus ir mūsų kompensacijos politiką. Išsamesnę informaciją apie kompensavimo politiką galite gauti iš mūsų.

9.4.3 Jeigu Jūsų užsakymas konkrečiam skrydžiui buvo patvirtintas, tačiau Jus buvo atsisakyta įlaipinti arba Jūs buvote perkelti į žemesnę klasę tik dėl to, kad vietų mažiau nei keleivių su patvirtintomis vietomis, Jums priklausys kompensacija už atsisakymą vežti ir už perkėlimą į žemesnę klasę pagal galiojančius įstatymus ir/arba mūsų nuostatas.

9.4.4 Be kompensacijos už atsisakymą vežti mes apmokėsime pagrįstas maisto ir nakvynės išlaidas iki artimiausio galimo išvykimo.

10 STRAIPSNIS — PINIGŲ GRĄŽINIMAS

10.1KAM GALI BŪTI GRĄŽINTI PINIGAI

10.1.1 Mes grąžinsime pinigus už bilietą arba jo nepanaudotą dalį pagal pritaikytos kainos taisykles, laikantis šios tvarkos:

10.1.2 Jeigu kitaip nenurodyta šiame straipsnyje, mes grąžinsime pinigus už bilietą arba asmeniui, įvardintam biliete, arba asmeniui, kuris sumokėjo už bilietą, jeigu jis pateiks šio apmokėjimo tinkamą įrodymą.

10.1.3 Jeigu už bilietą sumokėjo kitas nei biliete nurodytas asmuo, o biliete nurodyta, kad pinigų grąžinimui taikomi apribojimai, mes grąžinsime pinigus tik asmeniui, kuris sumokėjo už bilietą, arba pagal šio asmens nurodymus.

10.1.4 Išskyrus pamesto bilieto atvejį, pinigai už bilietą bus grąžinti tik pateikus mums bilietą ir visus nepanaudotus skrydžio kuponus.

10.2 PRIVERSTINIS BILIETO GRAŽINIMAS

10.2.1 Jeigu atšaukiame skrydį, ženkliai nukrypstame nuo numatyto tvarkaraščio, nesustojame Jūsų paskirties ar sustojimo punkte arba priverčiame Jus praleisti užsakytą jungiamąjį skrydį, arba pakeičiame faktinį vežėją, kas Jums yra nepriimtina ir apie ką Jūsų iš anksto neinformavome, Jums grąžintina suma bus lygi:

10.2.1.1 kai nepanaudota jokia bilieto dalis – sumokėtai bilieto kainai;

10.2.1.2 kai panaudota kokia nors bilieto dalis – sumai, ne mažesnei kaip skirtumas tarp sumokėtos kainos ir kelionės atkarpos, kurios bilieto dalį sunaudojote, kainos.

10.3 SAVANORIŠKAS BILIETO GRĄŽINIMAS

10.3.1 Jeigu Jums priklauso pinigų grąžinimas už bilietą dėl kitų priežasčių nei aprašytų 10.2 punkte, Jums grąžintina suma bus lygi:

10.3.1.1 kai nepanaudota jokia bilieto dalis – sumokėtai bilieto kainai, atėmus pagrįstus paslaugų ir atšaukimo mokesčius;

10.3.1.2 kai panaudota kokia nors bilieto dalis, kompensacija lygi skirtumui tarp sumokėtos kainos ir kelionės atkarpos, kurios bilieto dalį sunaudojote, kainos, atėmus pagrįstus paslaugų ir atšaukimo mokesčius.

10.4 PINIGŲ GRĄŽINIMAS UŽ PAMESTĄ BILIETĄ

10.4.1 Jeigu pametėte bilietą ar jo dalį, sumokėjus pagrįstą administracinį mokestį, pinigai bus grąžinti kiek įmanoma greičiau, pasibaigus bilieto galiojimo terminui, su sąlyga:

10.4.1.1 kad pamestas bilietas ar jo dalis nebuvo panaudoti, už jį anksčiau nebuvo grąžinti pinigai, jis nebuvo pakeistas (išskyrus atvejus, kai jis buvo panaudotas trečiosios šalies, pakeistas arba pinigai buvo grąžinti trečiajai šaliai dėl mūsų aplaidumo), o asmuo, kuriam grąžinami pinigai, įsipareigoja mūsų nustatytu būdu grąžinti mums pinigus, kurie buvo gauti trečiosios šalies apgaulės būdu, ir/arba padengti neteisėtą bilieto ar bilieto dalies panaudojimą (išskyrus atvejus, kai apgaulė arba neteisėtas panaudojimas įvyko dėl mūsų aplaidumo).

10.4.2 Jeigu mes arba mūsų įgaliotasis atstovas pametė bilietą ar jo dalį, mes prisiimsime atsakomybę už nuostolius.

10.5 TEISĖ ATSISAKYTI GRĄŽINTI PINIGUS UŽ BILIETĄ

10.5.1 Mes galime atsisakyti grąžinti pinigus už bilietą, jeigu prašymas pateikiamas, pasibaigus bilieto galiojimo terminui.

10.5.2 Mes galime atsisakyti grąžinti pinigus už bilietą, kuris buvo pateiktas mums ar valstybės pareigūnams kaip ketinimo palikti konkrečią šalį įrodymas, nebent Jūs pateiksite tinkamą įrodymą, kad turite leidimą likti šalyje arba ketinate palikti šalį su kitu vežėju ar kitomis transporto priemonėmis.

10.6 VALIUTA

Visiems išmokėjimams taikomi šalies, kurioje parduodamas bilietas, arba šalies, kurioje išmokami pinigai, įstatymai, nutarimai, taisyklės ar įsakymai. Atsižvelgiant į anksčiau išdėstytą nuostatą, pinigai paprastai išmokami tuo pačiu mokėjimo būdu ir ta pačia valiuta, kokia buvo apmokėtas bilietas, tačiau dėl pagrįstų priežasčių mūsų nuožiūra gali būti išmokėta ir kita valiuta.

10.7 KAS GALI GRĄŽINTI PINIGUS UŽ BILIETĄ

Pinigus už savanoriškai grąžinamą bilietą gali išmokėti tik bilieto originalą išdavęs vežėjas arba jo įgaliotieji atstovai.

11 STRAIPSNIS — ELGESYS LĖKTUVE

11.1 BENDROSIOS NUOSTATOS

Jeigu, mūsų pagrįsta nuomone, Jūsų elgesys lėktuve kelia grėsmę lėktuvui ar bet kuriam asmeniui bei turtui lėktuve, arba Jūs trukdote įgulai atlikti jų pareigas, arba nesilaikote įgulos duodamų instrukcijų, įskaitant, tačiau neapsiribojant rūkymo, alkoholio ar narkotinių medžiagų vartojimo apribojimais, arba Jūsų elgesys sukelia nepatogumus arba žalą kitiems keleiviams ir įgulai, mes galime imtis veiksmų, įskaitant sulaikymą, kurie, mūsų nuomone, būtini tokio elgesio prevencijai. Mes galime Jus išlaipinti ir atsisakyti toliau vežti bet kuriame sustojimo punkte, Jūs galite būti patrauktas baudžiamojon atsakomybėn dėl nusižengimų, padarytų lėktuve.

11.2 ELEKTRONINIAI PRIETAISAI

Saugumo sumetimais mes galime uždrausti arba apriboti naudotis lėktuve elektroninius prietaisais, įskaitant, tačiau neapsiribojant mobiliaisiais telefonais, nešiojamaisiais kompiuteriais, nešiojamais garso grotuvais ir radijo imtuvais, kompaktinių diskų grotuvais, elektroniniais žaidimų ar duomenų perdavimo prietaisais, įskaitant radijo bangomis valdomus žaislus, ir radijo aparatais. Klausos prietaisai ir širdies stimuliatoriai gali veikti.

11.3. RŪKYMAS

Rūkyti lėktuve yra griežtai draudžiama. Už rūkymą lėktuve turėsite airBaltic sumokėti LVL 500/ LTL 2473 (penki šimtai latų) baudą.

11.4. ALKOHOLIO VARTOJIMAS

Alkoholio vartojimas lėktuve yra griežtai uždraustas nebent alkoholis yra perkamas iš mūsų skrydžio metu ir gali būti įrodytas čekiu. Už alkoholio, kuris pirktas ne skrydžio metu, vartojimą lėktuve turėsite Air Baltic sumokėti LVL 500/ LTL 2473 (penki šimtai latų) baudą.

11.5. MOBILIŲ TELEFONŲ NAUDOJIMAS

Naudotis mobiliais telefonais lėktuve yra griežtai draudžiama. Už naudojimąsi mobiliuoju telefonu lėktuve turėsite Air Baltic sumokėti LVL 500/ LTL 2473 (penki šimtai latų) baudą.

12 STRAIPSNIS — PAPILDOMŲ PASLAUGŲ TEIKIMAS

12.1. KELIONĖS PAKETAI

12.1.1. Pirkdami Kelionės paketą Jūs sudarote sutartį su mumis. Šiai sutarčiai yra taikomos šios Keleivių ir bagažo vežimo taisyklės bei papildomai toliau pateikiamos Kelionės paketų taisyklės, užsakymo metu Jums pateiktos taisyklės ir teikėjo taisyklės, pvz.: apgyvendinimo paslaugų teikėjo ar automobilių nuomos kompanijos taisyklės.

12.1.2. Jeigu norite pakeisti Kelionės paketą ar jį atšaukti, privalote kuo greičiau pranešti mums apie tai. Bet kokie pakeitimai priklauso nuo esamų galimybių ir turės galią tik tuo atveju, jei bus iš naujo mūsų patvirtinti. Kelionės paketo užsakymo metu Jūs esate informuojami apie papildomus mokesčius ir sankcijas, taikomas keičiant Kelionės paketą ar jį atšaukiant, bei leidžiamus Kelionės paketo atšaukimo terminus ir datas.

12.1.3. Užsakymo metu visa Kelionės paketo kaina nuskaičiuojama nuo Jūsų nurodytos kreditinės ar debetinės kortelės. Kelionės paketo sutartis laikoma sudaryta, kai Jūs sumokate už Kelionės paketą visą kainą ir gaunate mūsų siųstą elektroninį laišką, patvirtinantį Jūsų užsakymo priėmimą.

12.1.4. Iškilus problemoms, susijusioms su Jūsų Kelionės paketu, prašome kreiptis į mūsų atstovus. Mūsų atstovų kontaktinė informacija pateikiama internetiniame puslapyje www.airbaltic.com .

12.1.5. Jeigu Jūs nusipirkote mūsų siūlomą Kelionės paketą, tačiau dėl nenumatytų aplinkybių mes taptume nemokūs, dėl Jūsų sumokėtos Kelionės paketo kainos grąžinimo prašome susisiekti su draudimo bendrove A/s „BTA“, K.Valdemara str. 63, Riga, telefonu Latvijoje, Rygoje: 26121212.

12.1.6. Jei norėtumėte pateikti pretenziją dėl mūsų paslaugų, prašytume kuo greičiau raštu informuoti atitinkamą paslaugos teikėją ar vietinį Air Baltic atstovą.

12.1.7. Mūsų registracijos numeris turizmo paslaugų teikėjų duomenų bazėje yra 2223.

12.2. KITOS PASLAUGOS

12.2.1. Mes veikiame tik kaip Jūsų agentas tais atvejais, kai susitariame su bet kuria trečiąja šalimi dėl bet kokių kitų paslaugų nei vežimas oru teikimo Jums, ar išduodame trečiosios šalies vardu transporto ar kitų paslaugų (ne vežimo oru) bilietą ar kuponą, pvz.: viešbučio rezervacijai ar automobilio nuomai, ir šios paslaugos neįeina į Paketą. Tokiu atveju taikomos trečiosios šalies, tai yra konkrečios paslaugos teikėjo sąlygos. Mes neprisiimame atsakomybės už aukščiau paminėtų paslaugų teikimą ar už bet kokį veikimą ar neveikimą teikiant tokias papildomas paslaugas, ar tokių papildomų paslaugų nesuteikimą, išskyrus atsakomybę už neatsargumą dėl mūsų veiksmų susitariant dėl tokių paslaugų teikimo Jums. Tokios atsakomybės apribojimai yra numatyti15 Straipsnyje.

12.2.2. Operacijų vykdymo mokesčiai ir mokėjimai už papildomas paslaugas, pvz.: registruotą (checked in) ir specialių bagažą, iš anksto apmokėtą maistą, ar oro uosto ekspresą (autobusą), Kelionės paketo pakeitimo ar jo atšaukimo atveju yra negrąžinami.

13 STRAIPSNIS —ADMINISTRACINIAI FORMALUMAI

13.1 BENDROSIOS NUOSTATOS

13.1.1 Jūs esate atsakingas už visų reikalingų kelionės dokumentų ir vizų gavimą bei turėjimą, taip pat šalių, iš/į kurias skrendate, ar per kurias vykstate visų įstatymų, nutarimų, įsakymų ir kelionės reikalavimų vykdymą.

13.1.2 Mes nesame atsakingi už pasekmes, kilusias dėl to, kad keleivis neturi įstatymuose, reglamentuose, nutarimuose, įsakymuose ar taisyklėse reikalaujamų dokumentų ar vizų.

13.2 KELIONĖS DOKUMENTAI

Prieš kelionę Jūs privalote pateikti visus išvažiavimo/įvažiavimo ar tranzito šalių įstatymuose, nutarimuose, įsakymuose ar taisyklėse reikalaujamus išvažiavimo, įvažiavimo, sveikatos ir kitus dokumentus ir leisti mums padaryti jų kopijas. Mes pasiliekame teisę atsisakyti Jus vežti, jeigu Jūs nesilaikote šių reikalavimų arba Jūsų kelionės dokumentai nėra tvarkingi, arba Jūs neleidžiate mums padaryti jų kopijų.

13.3 DRAUDIMAS ĮVAŽIUOTI

Jei Jūs buvote neįleistas į šalį, Jūs turėsite sumokėti visas baudas ir mokesčius, paskirtus mums pagal tos šalies įstatymus, taip pat apmokėti Jūsų išvežimą iš tos šalies. Jūsų sumokėta bilieto kaina už vežimą iki Jūsų neįleidusios šalies nebus grąžinta.

13.4 KELEIVIS ATSAKO UŽ BAUDAS, SULAIKYMO IŠLAIDAS IR PAN

Jeigu mes turėsime sumokėti baudą ar nuobaudą, arba patirsime nuostolius dėl to, kad nesilaikėte atitinkamose šalyse galiojančių įstatymų, nutarimų, įsakymų ar kelionės reikalavimų, arba nepateikėte reikalaujamų dokumentų, Jūs turėsite apmokėti mums šias išlaidas, nebent jos būtų patirtos dėl mūsų aplaidumo. Tokiam apmokėjimui mes galime panaudoti Jūsų nepanaudotas bilieto dalis arba bet kurias kitas Jūsų lėšas, kuriomis disponuojame.

13.5 MUITINĖS PATIKRINIMAS

Jei to reikalaujama, Jūs privalote dalyvauti Jūsų bagažo patikroje, vykdomoje muitinės ar kitų valstybės tarnybų pareigūnų. Mes neatsakome už jokius nuostolius ar žalą, kurią Jūs galite patirti per tokį patikrinimą arba dėl to, kad nesilaikėte šio reikalavimo.

13.6 SAUGUMO PATIKRINIMAS

Turite leisti atlikti bet kurį saugumo patikrinimą, kurį gali vykdyti valstybės pareigūnai, oro uosto darbuotojai, vežėjai ar mes.

14 STRAIPSNIS — KITI VEŽĖJAI

Pervežimas, kurį vykdome ne tik mes, bet ir kiti vežėjai, ir kuriam išduotas vienas bilietas ar jungiamasis bilietas, Konvencijos tikslais laikomas vienu veiksmu. Tačiau turėtumėte atkreipti dėmesį į 15.1.2(b) punkto nuostatas.

15 STRAIPSNIS — ATSAKOMYBĖ

15.1 BENDROSIOS NUOSTATOS

Mūsų ir kitų skrydį vykdančių vežėjų atsakomybė nustato kiekvieno vežėjo vežimo taisyklės.
Jeigu mes išduodame vežimo bilietą kelionei su kitu vežėju, mes tai darome tik kaip agentai ir nesame atsakingi už šį vežimą.
Mūsų atsakomybės nuostatos yra šios:

15.1.1 Jeigu šiose taisyklėse nenumatyta kitaip, čia minimiems vežimams taikomos konvencijose nustatytos atsakomybės nuostatos, net jei vežimas nėra tarptautinis vežimas, kuriam šios konvencijos yra privalomos.

15.1.2(a) Bet kokia mūsų atsakomybė dėl padarytos žalos pagal galiojančius įstatymus bus mažinama, jei Jūsų aplaidumas sukėlė arba prisidėjo prie tokios žalos,.

15.1.2(b) Mes esame atsakingi tik už žalą, patirtą tose skrydžio atkarpose, kurioms bilieto vežėjo langelyje nurodytas mūsų oro linijų bendrovės kodas. Jeigu mes išduodame bilietą arba registruojame bagažą kito vežėjo reisui, mes veikiame tik kaip šio vežėjo agentas. Nepaisant to, dėl registruoto bagažo Jūs galite pateikti pretenzijas pirmajam ar paskutiniajam vežėjui.

15.1.2(c) Mes neatsakome už jokią žalą, kurią patyrėte dėl to, kad mes vykdėme valstybės įstatymus ar taisykles, arba dėl to, kad Jūs jų nesilaikėte.

15.1.2(d) Mes prisiimame atsakomybę tik dėl Jūsų patirtos atstatomos kompensuojamos žalos, kurios dydį įrodėte, vadovaujantis konvencijų nuostatomis.

15.1.2(e) Mes neatsakome už jokią ligą, sužeidimą ar negalią, įskaitant mirtį, sietiną su Jūsų amžiumi, protine arba fizine būsena arba tokios būsenos pablogėjimu.

15.1.2(f) Mūsų atsakomybės dydžio nustatymas priklauso nuo Jūsų per nurodytą laikotarpį pateikiamų atitinkamų dokumentų, tokių kaip atskirais atvejais pirkimo kvitai, kuriuose nurodyta pirkimo data ir kaina. Atsakomybės už bagažą atveju gali būti išskaičiuotas nusidėvėjimas.

15.1.2(g) Vežimo sutartis, įskaitant šias vežimo taisykles, išimtys bei atsakomybės apribojimai, taikoma ir mūsų įgaliotiesiems atstovams, tarnautojams, darbuotojams arba įgaliotiniams taip pat, kaip ji taikoma mums. Visa mūsų, mūsų įgaliotųjų atstovų, tarnautojų arba įgaliotinių mokėtina suma negali viršyti mūsų pačių atsakomybės, jei tokia yra.

15.1.2(h) Jokia šių vežimo taisyklių nuostata nepaneigia jokių Konvencijoje ar kitose įstatymuose numatytų mūsų atsakomybės išimčių ar apribojimų, jeigu aiškiai nepasakyta kitaip.

15.2 BAGAŽAS

15.2.1 Mes neatsakome už neregistruotam bagažui padarytą žalą, nebent ši žala buvo patirta dėl mūsų aplaidumo.

15.2.2 Išskyrus tuos atvejus, kai veiksmas buvo atliktas arba neatliktas siekiant padaryti žalą arba neapdairiai, žinant, kad tikriausiai žala bus padaryta, mūsų atsakomybė už bagažą neviršys 1000 SST  vienam keleiviui.

15.2.3 Jeigu Jūsų registruoto bagažo vertė didesnė nei mūsų maksimalios atsakomybės dydis, turėtumėte pilnai apdrausti bagažą prieš kelionę.

15.2.4 Išskyrus mūsų aplaidumo atvejus, mes neatsakome už jokią žalą, padarytą Jūsų bagažo, o Jūs turite prisiimti atsakomybę už bet kokią žalą, kurią Jūsų bagažas padarė kitiems asmenims ar turtui, įskaitant mūsų turtą.

15.2.5 Mes neatsakome už žalą daiktams, kurių pagal 8.3 punkto nuostatas negalima vežti registruotame bagaže, įskaitant dūžtančius ar gendančius daiktus, vertingus daiktus, tokius kaip pinigai, raktai, pagal receptą išduoti vaistai, juvelyriniai dirbiniai, taurieji metalai, kompiuteriai, asmeniniai elektroniniai prietaisai, mobilieji telefonai, sutartys, vertybiniai popieriai ir kiti vertingi daiktai, verslo dokumentai, pasai ir kiti dokumentai ar pavyzdžiai.

15.2.6 Mes neprisiimame atsakomybės už nežymų ar paviršutinišką bagažo pažeidimą, kuris atsirado dėl natūralaus susidėvėjimo ir naudojimo kelionės metu.

15.3 ASMENŲ NUKENTĖJIMAS IR KT

15.3.1 Keleivių mirties ar sužeidimo atveju mūsų atsakomybei nėra jokių finansinių ribų, būtų jos nustatytos įstatymų, Varšuvos konvencijos, ar kitaip.

15.3.2 Keleivių mirties ar sužeidimo atveju mūsų atsakomybė už žalą negali viršyti 100,000 SDR kiekvienam keleiviui, jeigu mes galime įrodyti, kad žala įvyko ne dėl mūsų, mūsų tarnautojų ar atstovų aplaidumo, neteisingo veiksmų ar veiksmų nesiėmimo, arba jei tokia žala įvyko išimtinai dėl trečiosios šalies aplaidumo, neteisingų veiksmų ar veiksmų nesiėmimo.

15.3.3 Šiuo atžvilgiu 15.3.1 ir 15.3.2 punktai nėra taikomi pretenzijoms, keliamoms viešojo socialinio draudimo ar panašių organizacijų. Mes kompensuosime Jums arba Jūsų išlaikomiems asmenims už atstatomą kompensuojamą žalą, papildant viešojo socialinio draudimo ar panašių organizacijų išmokas.

15.3.4 Jokia šio dokumento nuostata nebus laikoma paveikiančia mūsų teises dėl pretenzijų, pateiktų mums asmens, jo vardu, arba susijusių su asmeniu, kuris sąmoningai sukėlė žalą, kurios pasekmė – keleivio mirtis, sužeidimas ar kitas kūno sužalojimas.

15.3.5 Mes nedelsdami ir jokiu būdu ne vėliau kaip per penkiolika (15) dienų po to, kai buvo nustatytas fizinis asmuo, kuriam turi būti išmokėta kompensacija, atliksime išankstinius mokėjimus, kurių gali prireikti patenkinti skubias ekonomines reikmes, proporcingai patirtiems sunkumams.
Nepaneigiant aukščiau aptartos nuostatos, išankstinis mokėjimas turi būti ne mažesnis kaip 16 000 SDR ekvivalentas litais už kiekvieną keleivių mirties atvejį.
Išankstinis mokėjimas nerodo mūsų atsakomybės pripažinimo ir gali atstoti vėliau mokėtinas sumas, susijusias su mūsų atsakomybe, tačiau neturi būti grąžintas, išskyrus:
(i) atvejus, kai mes įrodome, kad žalą sukėlė arba prie jos prisidėjo sužeisto arba mirusio keleivio aplaidumas, arba
(ii) atvejus, kai vėliau įrodoma, kad asmuo, gavęs išankstinę kompensaciją, sukėlė arba prisidėjo prie žalos savo aplaidumu, arba įrodžius, kad jam nepriklauso kompensacija.

15.3.6 Mes turime atsakomybės draudimą ne mažesnį kaip 100 000 SDR vienam keleiviui.

16 STRAIPSNIS – PAKEITIMAI

Mūsų taisyklės gali būti keičiamos tik raštu ir tik mūsų arba mūsų įgaliotųjų atstovų.

17 STRAIPSNIS — PRETENZIJŲ IR VEIKSMŲ APRIBOJIMAI

17.1 PRETENZIJŲ PATEIKIMAS

Tai, kad bagažo kvitą pateikęs asmuo atsiėmė bagažą ir nepateikė dėl jo pretenzijų, yra pakankamas įrodymas, kad bagažas buvo pristatytas geroje būklėje ir sutinkamai su vežimo sutartimi, nebent Jūs įrodytumėte priešingai.
Jeigu norite pateikti pretenziją ar imtis veiksmų dėl pažeisto bagažo, privalote mums pranešti, kai tik pastebėsite pažeidimą, tačiau ne vėliau kaip per septynias (7) dienas nuo bagažo atsiėmimo. Jeigu norite pateikti pretenzijas dėl registruoto bagažo vėlavimo, turite pranešti mums per dvidešimt vieną (21) dieną nuo dienos, kai bagažas buvo Jums pristatytas. Visi tokie pranešimai turi būti pateikti raštu.

17.2 VEIKSMŲ TERMINO APRIBOJIMAS

Visos pretenzijos dėl žalos neteks galios, jeigu jokių veiksmų nebus imtasi per du metus nuo atvykimo į paskirties punktą datos arba datos, kurią buvo numatytas lėktuvo atvykimas, arba datos, kada vežimas buvo nutrauktas. Termino apribojimo apskaičiavimo metodas bus nustatytas pagal bylą nagrinėjančiam teismui galiojančius įstatymus.

18 STRAIPSNIS — KITOS SĄLYGOS

Jūsų ir Jūsų bagažo pervežimui taip pat galioja tam tikros kitos taisyklės ir nuostatos, kurių mes privalome laikytis, arba kurias mes sau nustatėme, susijusios su skrydžio saugumu, punktualumu ir keleivių patogumu. Šios taisyklės ir nuostatos, kurios laikas nuo laiko gali kisti, yra svarbios. Be kitų klausimų jos reglamentuoja nelydimų vaikų, neįgalių keleivių, nėščių moterų, ligonių vežimą, elektroninių prietaisų naudojimo apribojimus, pavojingų prekių vežimą ir alkoholio bei tabako gaminių vartojimą lėktuve.
Šiuos klausimus reglamentuojančias taisykles ir nuostatas galime pateikti Jūsų prašymu.

19 STRAIPSNIS —INTERPRETAVIMAS

Visų šių vežimo taisyklių straipsnių pavadinimai skirti tik patogumui ir negali būti naudojami tekstui interpretuoti.

20 STRAIPSNIS – GINČO SPRENDIMAS

Šiam dokumentui ir ginčui yra pritaikyti Latvijos įstatymai. Visi ginčai, kurie negali būti išspręsti abiejų šalių, ieškovui pareikalavus bus iškelti teisme, Tarptautiniame Komercijos Arbitražo Teisme esančio Rygoje arba taikomąjame Latvijos respublikos teisme.  Jei ginčas yra keliamas Tarptautiniame Komercijos Arbitražo teisme, mūsų ir jūsų susitarimu bus trys teisėjai ir byla bus klausoma Latvijos kalba.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *