Riboto judrumo asmenų teisės

Riboto judrumo asmenų arba asmenų, turinčių ypatingų poreikių, teisės Riboto judrumo asmenų arba asmenų, turinčių ypatingų poreikių , teisės Reglamentas (EB) Nr. 261/2004 numato, kad skrydžius vykdantys oro vežėjai privalo teikti pirmenybę riboto judrumo asmenims ir juos lydintiems asmenims arba sertifikatus turintiems tarnybiniams šunims, tai pat vaikams, kurie vyksta be suaugusiųjų.

Neįgalieji lėktuvuose

Neįgalieji lėktuvuose

Atsisakymo vežti, skrydžių atšaukimo ir atidėjimo bet kuriam laikui atveju riboto judrumo asmenys ir bet kurie juos lydintys asmenys, taip pat vaikai, kurie vyksta be suaugusiųjų, turi teisę, kad jais būtų kuo greičiau pasirūpinta pagal Reglamento reikalavimus.2006 m. liepos 5 d. buvo priimtas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2006 dėl neįgalių asmenų ir ribotos judėsenos asmenų teisių keliaujant oru.

Šio reglamento tikslas yra užtikrinti, kad neįgalūs ir ribotos judėsenos asmenys nebūtų diskriminuojami ir, kad jiems būtų sudarytos panašios galimybės keliauti oro transportu kaip ir kitiems piliečiams. Ypatingiems jų poreikiams tenkinti oro uostuose ir orlaiviuose jiems turėtų būti teikiama kvalifikuota pagalba pasitelkus reikalingą personalą bei reikiamą įrangą. Minėtieji asmenys paslaugas privalo gauti be papildomo mokesčio.

Reglamentas draudžia oro vežėjui, jo agentui ar kelionės organizatoriui dėl neįgalumo ar ribotos judėsenos atsisakyti:

a) patvirtinti rezervavimą skrydžiui;

b) įlaipinti neįgalųjį asmenį arba ribotos judėsenos asmenį, jei toks asmuo turi galiojantį bilietą ir rezervavimą;

Nebent:

a) tai būtų būtina pagal taikytinus saugumo reikalavimus arba pagal nustatytus skrydžių saugos reikalavimus, arba

b) jeigu dėl orlaivio dydžio arba jo durų dydžio neįgalus arba ribotos judėsenos asmuo fiziškai negali būti įlaipintas ar vežamas.

Jei atsisakoma patvirtinti rezervavimą dėl aukščiau nurodytų priežasčių, oro vežėjas, jo agentas arba kelionės organizatorius privalo tinkamai pasistengti surasti atitinkamam asmeniui priimtiną alternatyvą.Oro vežėjas,jo agentas ar kelionių organizatorius suteikia galimybę susipažinti su saugos taisyklėmis, kurias jie taiko neįgalių asmenų ir ribotos judėsenos asmenų vežimui, taip pat su jų vežimo arba jų judėjimo įrangos vežimo apribojimais, taikomais dėl orlaivio dydžio. Reglamentas numato, jog neįgalusis asmuo arba ribotos judėsenos asmuo turi būti nedelsiant informuojamas, jei jį atsisakoma vežti. Jam turi būti nurodomos tokių veiksmų priežastys, o pareikalavus, oro vežėjas, jo agentas arba turistinės kelionės organizatorius per penkias darbo dienas nuo reikalavimo pateikimo dienos raštu nurodo šias priežastis neįgaliam asmeniui arba ribotos judėsenos asmeniui.

Atvykimo ir išvykimo vietos neįgaliesiems ir ribotos judėsenos asmenims

Oro uosto teritorijoje ar tiesiogiai jos kontroliuojamoje vietoje, tiek terminalo viduje, tiek jo išorėje, yra nustatytos ir specialiai pažymėtos atvykimo ir išvykimo vietos, kuriose neįgalūs asmenys ir ribotos judėsenos asmenys gali lengvai pranešti apie savo atvykimą į oro uostą ir paprašyti pagalbos. Tokios vietos gali būti prie pagrindinių įėjimų į terminalų pastatus, registracijos punktų vietose, traukinių, metro, lengvųjų geležinkelių ir autobusų stotelėse, taksi sustojimo vietose ir kitose keleivių išlaipinimo vietose bei oro uostuose esančiose automobilių stovėjimo aikštelėse.

Teisė į pagalbą oro uostuose

1. Neįgaliam asmeniui arba ribotos judėsenos asmeniui atvykus į išvykimo oro uostą skristi, jam turi būti suteikta nustatyta pagalba, kad asmuo galėtų išskristi su turimu rezervavimu, su sąlyga, kad atitinkamam oro vežėjui ar jo agentui arba turistinės kelionės organizatoriui apie specialius tokios pagalbos poreikius buvo pranešta likus bent 48 valandoms iki paskelbto skrydžio laiko. Jei skrydis pirmyn ir skrydis atgal vykdomi to paties oro vežėjo, šis pranešimas apima taip pat ir skrydį atgal. Šios nuostatos taikomos su sąlyga, kad :

a) asmuo pats atvyksta registruotis:

1.

1. oro vežėjo ar jo agento arba turistinės kelionės organizatoriaus iš anksto raštu (įskaitant elektronines priemones) nurodytu laiku arba

2. jei laikas nenurodytas, ne vėliau kaip likus vienai valandai iki paskelbto išvykimo laiko arba

b) asmuo atvyksta į specialiai neįgaliesiems arba ribotos judėsenos asmenims nustatytą vietą oro uoste:i) oro vežėjo ar jo agento arba turistinės kelionės organizatoriaus iš anksto raštu (įskaitant elektronines priemones) nurodytu laiku arba

1.

1. jei laikas nenurodytas, ne vėliau kaip likus dviem valandoms iki paskelbto išvykimo laiko.

2. Tais atvejais, kai reikia pripažinto pagalbinio šuns pagalbos, sudaromos sąlygos jį pasiimti, su sąlyga, jei tokį vežimą leidžia vežėjo arba vežėjų nustatytos vežimo taisyklės.

3. Jei neįgalusis arba ribotos judėsenos asmuo nepraneša apie specialius pagalbos poreikius arba praneša iki skrydžio likus mažiau kaip 48 valandoms, turi būti dedamos visos pagrįstos pastangos, kad jis galėtų skristi su turimu rezervavimu.

4. Kai neįgalus asmuo arba ribotos judėsenos asmuo vyksta per oro uostą, kuriam taikomas šis reglamentas, tranzitu arba ne savo pageidavimu iš skrydžio su turimu rezervavimu oro vežėjo ar turistinės kelionės organizatoriaus yra perkeliamas į kitą skrydį, jam privalo būti užtikrinta numatyta pagalba taip, kad asmuo galėtų skristi su turimu rezervavimu.

5. Neįgaliam ar ribotos judėsenos keleiviui atvykus į oro uostą, jam turi būti suteikta nustatyta pagalba taip, kad asmuo galėtų pasiekti nustatytą atvykimo / išvykimo iš oro uosto teritorijos vietą.

6. Teikiama pagalba turi būti kuo geriau pritaikyta specialiems kiekvieno keleivio poreikiams.

Pagalba, už kurią atsakingos oro uostus valdančios įstaigos ar jų įgalioti pagalbos teikėjai

* Priimti pranešimą apie neįgalaus ar ribotos judėsenos keleivio atvykimą į oro uostą ir specialios pagalbos prašymą.

* Į / iš paskirtosios atvykimo vietos nuvykti į registracijos vietą,

* Užsiregistruoti ir užregistruoti bagažą,

* Iš registracijos vietos nuvykti į orlaivį atliekant emigracijos, muitinės ir saugumo procedūras,

* Įsėsti į orlaivį naudojantis atitinkamai kėlimo įrenginiais, vežimėliais ar kita reikiama pagalba,

* Nuo orlaivio durų patekti į savo vietą,

* Atiduoti ir atsiimti savo bagažą orlaivyje,

* Iš savo vietos patekti prie orlaivio durų,

* Išlipti iš orlaivio naudojantis atitinkamai kėlimo įrenginiais, vežimėliais ar kita reikalinga pagalba,

* Iš orlaivio nuvykti į bagažo salę ir atsiimti bagažą atliekant imigracijos ir muitinių procedūras,

* Iš bagažo salės nuvykti į paskirtąją atvykimo / išvykimo vietą,

* Vykstant tranzitu – pasiekti jungiamuosius skrydžius naudojantis pagalba oro uosto infrastruktūros skrydžių dalyje ir oro uosto infrastruktūros antžeminėje dalyje, ir prireikus – terminaluose arba tarp terminalų,

* Prireikus, patekti į tualetą.

* Jeigu neįgaliam asmeniui arba ribotos judėsenos asmeniui padeda lydintis asmuo, prireikus minėtam asmeniui turi būti leidžiama suteikti būtiną pagalbą oro uoste ir įlipant bei išlipant iš orlaivio.

* Antžeminės paslaugos visai būtinai judėjimo įrangai, įskaitant tokią įrangą, kaip elektriniai vežimėliai (su sąlyga, kad išlanksto apie reikiamą pagalbą pranešama prieš 48 valanda, ir atsižvelgiama į galimus vietos orlaivyje apribojimus bei taikomų atitinkamų teisės aktų, susijusius su pavojingais kroviniais, reikalavimus).

* Laikinas sugadintos arba pamestos judėjimo įrangos pakeitimas, pripažįstant, kad ji nebūtinai turi būti tokia pati.

* Atitinkamais atvejais – antžeminės paslaugos pripažintiems šunims pagalbininkams.

* Skrydžiams reikalingos informacijos perdavimas priimtinais formatais.

Kontaktai, kuriais galima pranešti apie neįgaliam ar ribotos judėsenos keleiviui reikalingą pagalbą ir/arba apie atvykimą į oro uostą:

Tarptautinis Vilniaus oro uostas:

SITA: VNOAPXH

Kauno aerouostas:

E. paštas: info@kun.lt

Tel. 8-37-399307

Tarptautinis Palangos oro uostas:

SITA: PLQAPXH

Tel.: 8-460-52300; 8-460-52020

Faksas: 8-460-56401; 8-460 -52020

E. paštas: tickets@palangaground.aero; ops@palanga-airport.lt

Šiaulių oro uostas:

Tel.: 8-41-542005; 8-612-06922

Faksas: 8-41-542006

E. paštas: airport@siauliai.lt

Oro vežėjų teikiama pagalba

* Pripažintų šunų pagalbininkų vežimas salone pagal vežėjo nustatytas vežimo orlaiviais taisykles.

* Medicinos įrangos, dviejų judėjimo įrangos vienetų vienam neįgaliam asmeniui arba ribotos judėsenos asmeniui vežimas, įskaitant elektrinius vežimėlius, su sąlyga, kad iš anksto, prieš 48 valandas, pranešama ir atsižvelgiama į galimus vietos orlaivyje apribojimus bei taikomi atitinkami teisės aktai, susiję su pavojingais kroviniais.

* Su skrydžiu susijusios esminės informacijos perdavimas neįgaliems keleiviams prieinamais būdais.

* Pareikalavus ir laikantis saugos reikalavimų bei pagal galimybes, protingų pastangų ėmimasis siekiant susodinti patenkinant atskirų neįgalių arba ribotos judėsenos žmonių poreikius.

* Prireikus, pagalba patekti į tualeto kambarį.

* Jeigu neįgaliam asmeniui arba ribotos judėsenos asmeniui padeda lydintis asmuo, oro vežėjas dės protingas pastangas, kad minėtam asmeniui būtų suteikiama vieta šalia neįgalaus asmens arba ribotos judėsenos asmens.

Kompensacija už prarastus arba sugadintus vežimėlius, kitą judėjimo įrangą ir pagalbinius įtaisus

Kai vežimėliai ar kita judėjimo įranga arba pagalbiniai įtaisai, kraunami oro uoste arba gabenami orlaiviu, prarandami arba sugadinami, keleiviui, kuriam ši įranga priklauso, turi būti kompensuojama pagal tarptautinės, Bendrijos ir nacionalinės teisės normas.

Apskundimo tvarka

1. Jei neįgalus asmuo arba ribotos judėsenos asmuo mano, kad buvo pažeistas šis reglamentas, apie įvykį jis gali pranešti oro uostą valdančiai įstaigai arba atitinkamam oro vežėjui.

2. Jei neįgalus asmuo arba ribotos judėsenos asmuo tokiu būdu negali apginti savo teisių, skundai dėl įtariamų šio reglamento pažeidimų gali būti teikiami valstybės narės, kurios teritorijoje yra oro uostas paskirtajai atsakingai institucijai. Lietuvoje už Reglamento (EB) 1107/2006 įgyvendinimo priežiūrą atsakinga institucija yra Civilinės aviacijos administracija.

3. Jei skundžiamasi dėl įvykio, kuris atsitiko kitoje Europos Bendrijos šalyje, reiktų kreiptis į tos šalies atitinkamą instituciją. Tokią pretenziją taip pat galima siųsti ir Civilinės aviacijos administracijai. Šiuo atveju skundas būtų perduotas pagal kompetenciją kitos šalies atsakingai institucijai nagrinėti.

4. Civilinės aviacijos administracijoje registruojami ir nagrinėjami popierine forma pateikti rašytiniai prašymai arba skundai, kurie tvarkingai ir įskaitomai parašyti, yra pareiškėjo pasirašyti, nurodytas jo vardas, pavardė ir tikslus adresas, kuriuo jis pageidautų gauti atsakymą, taip pat telefonas, (jeigu pareiškėjas jį turi). Civilinės aviacijos administracijoje taip pat nagrinėjami elektronine forma pateikti prašymai, jei yra suprantamai išdėstyti ir yra nurodyta pareiškėjo vardas, pavardė ir elektroninio pašto adresas.

5. Prašymai ir skundai Civilinės aviacijos administracijoje turi būti išnagrinėti per 30 dienų nuo jų gavimo dienos, išskyrus tuos atvejus, kai įstatymų nustatyta kitaip arba prašymo ar skundo nagrinėjimas susijęs su komisijos sudarymu, posėdžio sušaukimu arba kitomis organizacinėmis priemonėmis. Pastaruoju atveju skundo ar prašymo nagrinėjimas gali būti pratęstas. Į prašymus ir skundus, gautus elektroniniu paštu, turi būti atsakyti ne vėliau kaip per 10 dienų.

Prašymai ir skundai turėtų būti siunčiami tokiu adresu:

Civilinės aviacijos administracija

Rodūnios kelias 2

LT-02188, Vilnius,

elektroniniu paštu caa@caa.lt

arba faksu: 8(5)2739014.

Kontaktiniai telefonai: 8(5)2739116, 8(5)2739029

Paskutinis atnaujinimas: 2008-10-14

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *